Privacy policy

I. WIE

“BV ADVOCATENKANTOOR STEFAAN DE GEETER” respecteert uw privacy. Indien U gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt U in met deze Privacy Policy. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

II.GEGEVENS

Cliëntengegevens.

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze cliënten, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. Daarnaast worden ook correspondentie, procedurestukken en bewijsstukken van uw dossier bijgehouden.

Gegevens van leveranciers en onderaannemers.

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

Gegevens van personeel.

Wij verwerken de Persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie.

Gegevens sollicitanten.

Wij verwerken de identiteitsgegevens evenals de werkhistoriek en andere gegevens die gebruikelijk worden aangegeven op een curriculum vitae van sollicitanten wanneer zij ons deze informatie bezorgen. De persoonsgegevens worden verwerkt om te onderzoeken of U in aanmerking komt voor een job bij ons op basis van uw toestemming hiertoe.

Andere gegevens.

Naast de gegevens van cliënten, leveranciers/onderaannemers, personeel en sollicitanten verwerken wij ook Persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe cliënten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten en contacten van deskundigen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten en public relations.

III. GEBRUIK

De gegevens worden gebruikt om contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren, waarbij de gegevens kunnen doorgegeven worden aan een onderaannemer of leverancier die ons bijstaat bij de uitvoering van onze opdracht.

Zonder exhaustief te zijn, dragen wij uw persoonsgegevens over aan de volgende leveranciers/onderaannemers:

(i)     IT-leveranciers;
(ii)      accountant;
(iii)     overheidsinstanties;
(iv)     deskundigen/experts;
(v)     gerechtsdeurwaarders;
(vi)     rechtbanken;
(vii)    notarissen;
(viii)   rechtsbijstandverzekeraars;
(ix)     syndici.

Het doorgeven van deze persoonsgegevens aan een leverancier/onderaannemer is in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

IV.VEILIGHEID

Het advocatenkantoor Stefaan De Geeter heeft veiligheidsmaatregelen genomen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om het verlies, vervalsing, wijziging, de niet-toegestane toegang of verkeerdelijke kennisgeving aan derden te vermijden, alsook om elke andere niet toegestane verwerking te verhinderen.

Hierbij wordt aandacht besteed aan de beveiliging van het computersysteem en de bewustmaking van de verschillende advocaten en administratieve medewerkers.

Het kantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (on)rechtstreekse schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

Uzelf dient eveneens alle veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en identificatiegegevens. U bent verantwoordelijk voor alle bij U inkomende mailberichten.

V.RECHTEN VAN BETROKKENEN

  1. U kunt op ieder ogenblik gratis kennis nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik ervan door het kantoor
  2. U heeft steeds het recht te bepalen welke persoonsgegevens worden meegedeeld.
  3. U heeft het recht om het kantoor te verzoeken de persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

U erkent dat de toepassing van punt V.2 en 3 aanleiding kan geven tot de omstandigheid dat bepaalde diensten door het kantoor niet meer kunnen geleverd worden.

  1. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden is uit den boze.
  2. U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te laten dragen of te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm.
  3. U kunt uw rechten uitoefenen door het kantoor te contacteren hetzij via mail naar ann@degeeter-advocaten.be of per brief naar BV Advocatenkantoor Stefaan De Geeter, Beheerstraat 70, 8500 KORTRIJK. Gelieve kopie van uw identiteitskaart bij te voegen.
  4. U kunt klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL, Tel. +32 (02) 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

VI. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om onderhavige privacyverklaring te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op onze Website.

Wij raden aan om de Website op regelmatige basis te raadplegen teneinde te verifiëren of u akkoord gaat met eventuele doorgevoerde wijzigingen aan deze privacyverklaring.

VII.COOKIES

BV ADVOCATENKANTOOR STEFAAN DE GEETER maakt gebruik van “cookies” telkens wanneer u gebruik maakt van de Website. Een “cookie” is informatie die via de server naar uw toestel wordt verzonden en wordt opgeslagen op de harde schijf van het toestel. Cookies helpen BV ADVOCATENKANTOOR STEFAAN DE GEETER om uw toestel te herkennen wanneer u de Website gebruikt. Op die manier wordt BV ADVOCATENKANTOOR STEFAAN DE GEETER in staat gesteld om de verwerking gebruiksvriendelijker te maken en u een gepersonaliseerde service te bieden.