FILOSOFIE EN WERKWIJZE VAN HET KANTOOR

 

Ons uitgangspunt is dat iedereen recht heeft op juridische bijstand.

Dit kan bestaan uit het geven van advies, het onderhandelen van een minnelijke oplossing tot het voeren van een procedure indien noodzakelijk. Het kantoor heeft zich van bij de aanvang toegelegd op het recht van de ondernemer (handelsrecht, individueel arbeidsrecht, insolventierecht, arbeidsovereenkomsten, …).

Doorheen de jaren legde het kantoor zich ook toe op andere domeinen. Op vandaag heeft het kantoor ook de expertise in huis om u bij te staan in het strafrecht, (medisch) aansprakelijkheidsrecht, huurrecht, sociale zekerheid, vereffeningen-verdelingen bij echtscheiding en overlijden, … De advocaten binnen het kantoor zijn van oordeel dat zij ook hun kennis en ervaring moeten ten dienste stellen van deze mensen die juridische bijstand nodig hebben, maar niet over de middelen beschikken om zich door een betalende advocaat te laten bijstaan. Daarom kan men – voor bepaalde materies – ook bij ons terecht in het kader van de tweedelijnsbijstand.

Bij de behandeling van een dossier wordt de volgende rode draad door ons gehanteerd:

De eerste consultatie

Hier krijgt de cliënt de kans om in alle vertrouwen en discretie zijn of haar verhaal te doen. Het luisteren staat hier centraal, waarbij de advocaat enkel gerichte vragen stelt. Op basis van dit eerste gesprek en de ter beschikking gestelde documentatie en stukken, wordt nagegaan wat de mogelijkheden zijn.

Onze taak als eerste rechter

Na het samenstellen van het volledige dossier (inzage strafdossier, opvragen stukken tegenpartij,…) en de studie ervan wordt de cliënt ingelicht over de slaagkansen van zijn of haar aanspraken en/of de juridische situatie waarin hij of zij zich bevindt. Onmogelijke procedures of procedures omwille van de procedure zijn volledig uit den boze.

Onderhandelingen

We zullen steeds proberen – tenzij de cliënt anders verkiest – om tot een onderhandelde oplossing te komen. De cliënt wordt uiteraard op de hoogte gehouden.

Procedure

Tijdens een gebeurlijke procedure wordt de cliënt van iedere belangrijke gebeurtenis op de hoogte gehouden, desgevallend via bijkomende consultaties. Uiteraard behartigen wij uw belangen ter zitting.

Na afloop van de procedure wordt – indien nodig – advies gegeven met betrekking tot een eventueel hoger beroep.

Voornoemde stappen worden stipt nagevolgd met respect voor en inspraak van de cliënt.